BÁC HỒ VỚI PHÚ THỌ - PHÚ THỌ LÀM THEO LỜI BÁC

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - 332 TRANG